Jayant, M., R. Kaushik, S. Kochar, and A. K. Attri. “Giant Parathyroid Adenoma”. Kathmandu University Medical Journal, vol. 9, no. 1, June 2012, pp. 77-79, doi:10.3126/kumj.v9i1.6269.