(1)
Hamal, D.; Limbu, B.; Sthapit, P.; Pradhan, E.; Shrestha, R.; Saiju, R. Choroidal Melanoma: Our Experience. NEPJOPH 2019, 11, 64-73.