Jain, D., Bandyopadhyay, T., Tomar, V., Sharma, V., & Rai, R. (2019). Ankyloblephron Filiform Adnatum: A Case Report. Nepalese Journal of Ophthalmology, 11(1), 102-104. https://doi.org/10.3126/nepjoph.v11i1.25445