HAMAL, D.; LIMBU, B.; STHAPIT, P.; PRADHAN, E.; SHRESTHA, R.; SAIJU, R. Choroidal Melanoma: Our Experience. Nepalese Journal of Ophthalmology, v. 11, n. 1, p. 64-73, 2 set. 2019.