Jain, Divya, Tapas Bandyopadhyay, Vasudha Tomar, Vikrant Sharma, and Ruch Rai. 2019. “Ankyloblephron Filiform Adnatum: A Case Report”. Nepalese Journal of Ophthalmology 11 (1), 102-4. https://doi.org/10.3126/nepjoph.v11i1.25445.