Bhattarai, Binita, Koshal Shrestha, and Laxmi Devi Manandhar. 2021. “Non-Endoscopic Endo-Nasal Dacryocystorhinostomy in a Saddle Shaped Nose: A Case Report”. Nepalese Journal of Ophthalmology 13 (1):152-56. https://doi.org/10.3126/nepjoph.v13i1.30663.