Hamal, D., Limbu, B., Sthapit, P., Pradhan, E., Shrestha, R. and Saiju, R. (2019) “Choroidal Melanoma: Our Experience”, Nepalese Journal of Ophthalmology, 11(1), pp. 64-73. doi: 10.3126/nepjoph.v11i1.25422.