Rauniyar, B. K., Gautam, M., Sharma, R., Kansakar, S. B. S., Rajbhandari, R., Maskey, A., & Malla, R. (2017). Pattern of left main stenosis at a tertiary cardiac center of Nepal. Nepalese Heart Journal, 14(1), 29–30. https://doi.org/10.3126/njh.v14i1.17193