Rosyara, U. R., & Joshi, B. K. (2012). Association Mapping for Improvement of Quantitative Traits in Plant Breeding Populations. Nepal Journal of Biotechnology, 2(1), 72–89. https://doi.org/10.3126/njb.v2i1.5686