Oli, Punya Prasad. 2007. “Astronomy And Gravity Surveying In Nepal”. Journal on Geoinformatics, Nepal 6 (1):16-24. https://doi.org/10.3126/njg.v6i1.51219.