(1)
Kafle, P.; Shilpakar, S. K.; Sharma, M. R.; Sedain, G.; Pradhanang, A. B.; Shrestha, R. K.; Rajbhandari, B.; Khanal, B. Spinal Dysraphism: Common Entity in Pediatric Neurosurgery. Nep J Neurosci 2017, 14, 2-6.