Kafle, Prakash, Sushil K Shilpakar, Mohan R Sharma, Gopal Sedain, Amit B Pradhanang, Ram K Shrestha, Binod Rajbhandari, and Babita Khanal. 2017. “Spinal Dysraphism: Common Entity in Pediatric Neurosurgery”. Nepal Journal of Neuroscience 14 (1):2-6. https://doi.org/10.3126/njn.v14i1.20657.