Kafle, P., S. K. Shilpakar, M. R. Sharma, G. Sedain, A. B. Pradhanang, R. K. Shrestha, B. Rajbhandari, and B. Khanal. “Spinal Dysraphism: Common Entity in Pediatric Neurosurgery”. Nepal Journal of Neuroscience, vol. 14, no. 1, Mar. 2017, pp. 2-6, doi:10.3126/njn.v14i1.20657.