Vishwanath, T., Singh, S., Shetty, S., & Ajay, M. (2013). Adenomatoid Tumour of the Epididymis: A Case Report. Nepalese Journal of Radiology, 3(1), 80-83. https://doi.org/10.3126/njr.v3i1.8817