Singh, Pragya, Mahesh Mittal, and Sonam Sharma. 2019. “Thyrolipoma: A Rare Thyroid Gland Entity”. Nepalese Journal of Radiology 9 (1), 24-29. https://doi.org/10.3126/njr.v9i1.24813.