Vishwanath, TT, Simran Singh, SMCC Shetty, and MK Ajay. 2013. “Adenomatoid Tumour of the Epididymis: A Case Report”. Nepalese Journal of Radiology 3 (1), 80-83. https://doi.org/10.3126/njr.v3i1.8817.