[1]
Gautam, D.P. 2011. Nepalima Milit Kriya. Tribhuvan University Journal. 21, 2 (May 2011), 129–140. DOI:https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4587.