(1)
Chalise, P. R. Pachhillo Ranakalin Prashasanka Vivid Pakshyaharumathi Prakash Parne Shree Tin Mohan Samsherko Sanad. Tribhuvan University Journal 2010, 25, 159-170.