(1)
Aryal, B. Adhunik Bharatiya Bhasaharuma Avikartatmak Samrachanako Isthiti. Tribhuvan University Journal 2010, 16, 120-132.