(1)
खनाल Khanal र. R. समसामयिक नेपाली कवितामा सीमान्तीयको सशक्तीकरण {Empowerment of the Frontier in Contemporary Nepali Poetry}. Tribhuvan University Journal 2021, 36, 225-243.