(1)
Chalise, P. Ranashahi Prasasanik Karmachariko Subidhama Biddyaman Asamanata Ra Asantusti Bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal. Tribhuvan University Journal 2011, 21, 155-161.