Khaniya, P. R. (2010). Socio Economic Conditions of the Tharu Community in Patihani VDC, Chitwan. Tribhuvan University Journal, 27(1-2), 97–102. https://doi.org/10.3126/tuj.v27i1-2.26392