Bhagat, S. K. (2010). Capacity Utilization in Nepalese Sugar Industry. Tribhuvan University Journal, 27(1-2), 149–158. https://doi.org/10.3126/tuj.v27i1-2.26398