Chalise, P. R. (2010). Pachhillo Ranakalin Prashasanka vivid Pakshyaharumathi Prakash Parne Shree Tin Mohan Samsherko Sanad. Tribhuvan University Journal, 25(1), 159–170. https://doi.org/10.3126/tuj.v25i1.3760