Aryal, B. (2010). Adhunik Bharatiya Bhasaharuma Avikartatmak Samrachanako Isthiti. Tribhuvan University Journal, 16, 120–132. https://doi.org/10.3126/tuj.v16i0.3800