Bajracharya, D. M. (2010). Phyto-Geography of Nepal Himalaya. Tribhuvan University Journal, 19(2), 57–76. https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3879