Sharma kandel, D. P. (2010). Purana Amulya Grantha, Tadpatra ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj. Tribhuvan University Journal, 19(2), 157–159. https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3898