Sharma, G. (2011). Money Supply Analysis. Tribhuvan University Journal, 21(2), 47–50. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4578