Gautam, D. P. (2011). Nepalima Milit Kriya. Tribhuvan University Journal, 21(2), 129–140. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4587