Acharya, K. P. (2011). Bideshika Lagi Nepali Bhasha Shikshyanma Shikshkako Dayitwa. Tribhuvan University Journal, 21(2), 147–154. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4589