Chalise, P. (2011). Ranashahi Prasasanik Karmachariko subidhama Biddyaman Asamanata ra Asantusti bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal. Tribhuvan University Journal, 21(2), 155–161. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4590