ARYAL, B. Adhunik Bharatiya Bhasaharuma Avikartatmak Samrachanako Isthiti. Tribhuvan University Journal, [S. l.], v. 16, p. 120–132, 2010. DOI: 10.3126/tuj.v16i0.3800. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/TUJ/article/view/3800. Acesso em: 23 jun. 2024.