CHALISE, P. Ranashahi Prasasanik Karmachariko subidhama Biddyaman Asamanata ra Asantusti bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal. Tribhuvan University Journal, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 155–161, 2011. DOI: 10.3126/tuj.v21i2.4590. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/TUJ/article/view/4590. Acesso em: 21 jun. 2024.