Khaniya, Prem Raj. 2010. “Socio Economic Conditions of the Tharu Community in Patihani VDC, Chitwan”. Tribhuvan University Journal 27 (1-2):97-102. https://doi.org/10.3126/tuj.v27i1-2.26392.