गिरी Giri जीवेन्द्र Jibendra देव Dev. 2010. “नेपालको भाषा नीति Nepalko Bhasha Niti”. Tribhuvan University Journal 27 (1-2):189-202. https://doi.org/10.3126/tuj.v27i1-2.26402.