Chalise, Pushpa Raj. 2010. “Pachhillo Ranakalin Prashasanka Vivid Pakshyaharumathi Prakash Parne Shree Tin Mohan Samsherko Sanad”. Tribhuvan University Journal 25 (1):159-70. https://doi.org/10.3126/tuj.v25i1.3760.