Bajracharya, Shanti. 2010. “Group Theoretic Study of Brenke Type Polynomials”. Tribhuvan University Journal 19 (2):11-23. https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3875.