Bajracharya, Devendra M. 2010. “Phyto-Geography of Nepal Himalaya”. Tribhuvan University Journal 19 (2):57-76. https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3879.