Sharma kandel, Devi Prasad. 2010. “Purana Amulya Grantha, Tadpatra Ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj”. Tribhuvan University Journal 19 (2):157-59. https://doi.org/10.3126/tuj.v19i2.3898.