Sharma, Gunanidhi. 2011. “Money Supply Analysis”. Tribhuvan University Journal 21 (2):47-50. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4578.