Gautam, Devi Prasad. 2011. “Nepalima Milit Kriya”. Tribhuvan University Journal 21 (2):129-40. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4587.