Acharya, Krishna Prasad. 2011. “Bideshika Lagi Nepali Bhasha Shikshyanma Shikshkako Dayitwa”. Tribhuvan University Journal 21 (2):147-54. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4589.