Chalise, Pushparaj. 2011. “Ranashahi Prasasanik Karmachariko Subidhama Biddyaman Asamanata Ra Asantusti Bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal”. Tribhuvan University Journal 21 (2):155-61. https://doi.org/10.3126/tuj.v21i2.4590.