Chalise, P. R. (2010) “Pachhillo Ranakalin Prashasanka vivid Pakshyaharumathi Prakash Parne Shree Tin Mohan Samsherko Sanad”, Tribhuvan University Journal, 25(1), pp. 159–170. doi: 10.3126/tuj.v25i1.3760.