Aryal, B. (2010) “Adhunik Bharatiya Bhasaharuma Avikartatmak Samrachanako Isthiti”, Tribhuvan University Journal, 16, pp. 120–132. doi: 10.3126/tuj.v16i0.3800.