Bajracharya, D. M. (2010) “Phyto-Geography of Nepal Himalaya”, Tribhuvan University Journal, 19(2), pp. 57–76. doi: 10.3126/tuj.v19i2.3879.