Sharma kandel, D. P. (2010) “Purana Amulya Grantha, Tadpatra ra Kalatmak Bastuharu Samrakshyan Garne Adesh Dieako Auta Aaitihasik Kagaj”, Tribhuvan University Journal, 19(2), pp. 157–159. doi: 10.3126/tuj.v19i2.3898.