Sharma, G. (2011) “Money Supply Analysis”, Tribhuvan University Journal, 21(2), pp. 47–50. doi: 10.3126/tuj.v21i2.4578.