Gautam, D. P. (2011) “Nepalima Milit Kriya”, Tribhuvan University Journal, 21(2), pp. 129–140. doi: 10.3126/tuj.v21i2.4587.