Chalise, P. (2011) “Ranashahi Prasasanik Karmachariko subidhama Biddyaman Asamanata ra Asantusti bare Prakash Parne Auta Sanad Sabal”, Tribhuvan University Journal, 21(2), pp. 155–161. doi: 10.3126/tuj.v21i2.4590.